x

Slaagvereistes vir Gr. 8 en 9

 

 Graad 8

Bevordering is gebaseer op 100% CASS , waarvan  November-eksamen 25% uitmaak, en geskied op die volgende beginsels:

  1. Leerders moet twee amptelike tale aanbied waarvan een ´n Huistaal moet wees.  Die taal van onderrig en leer moet ten minste ´n Eerste Addisionele Taal wees.
  2. Leerders moet die minimum aanvaarbare vlak behaal in “SKAV”?? in die 8 leerareas.
  3. Die leerder beweeg saam met sy ouderdomsgroep en word slegs teruggehou as die leerder nog steeds, na addisionele hulpverlening, onvoldoende presteer en dit beter sal wees om nog nie na die volgende graad te beweeg nie.
  4. Die slaagvereistes vir gr. 9 (2008 en 2009) word as ´n riglyn gebruik.  Hou in gedagte dat die Oos-Kaap departement in 2007 30% aanbeveel het in plaas van 40%.

 

Graad 9

´n Leerder moet vaardighede in al 8 leerareas bemeester om na gr.10 bevorder te word. Assessering deur CASS en CTA word in ag geneem.  ´n Lys van elke leerder in elke leerarea se aparte 75% – 25% ( 60% – 40% vir tale en wiskunde) moet bygehou word.´n Leerder word slegs bevorder as daar aan spesifieke slaagvereistes voldoen word:

1.  ´n Vlak 3 of hoër (40% +) in EEN van die tale, asook in Wiskunde.

2.  ´n Vlak 2 of hoër (30% +) in die ander taal.

3.  ´n Vlak 3 of hoër (40% +) in enige 4 van die ander leerareas.

4.  ´n Leerder kan dus in  2 leerareas ´n vlak 1 behaal (druip), behalwe tale

en  Wiskunde.

5.  Beide die CASS (75%) en CTA (25%) se minimum-vereistes moet

nagekom word.

6.  Kondonering:  ´n Leerder se uitslae kan slegs EEN keer gekondoneer

word in enige van die volgende gevalle:

–           As die leerder ´n vlak 2 (30%) in wiskunde behaal het.

–          As die leerder ´n vlak 2 (30%) in tale behaal het.

–          As die leerder ´n vlak 2 (30%) in slegs een van die vier ander

leerareas wat benodig word vir bevordering, behaal.