x

Toelatingsbeleid

Ons strewe

 • Die Hoërskool Andrew Rabie se beheerliggaam en personeel streef daarna om die skool se Christelike karakter met die Bybel as grondslag, kultuur, onderrigtaal en akademiese standaard te handhaaf en sover moontlik uit te bou.

Akademies

 •  Leerlinge moet amptelik bewys lewer van hul skolastiese peil.
 • Die beheerliggaam behou die reg voor om nuwe leerders aan ´n kwalifiserende onderhoud te onderwerp

Ouderdom

 • Die ouderdom van nuwe leerders moet binne ´n tweejaargrens van die gemiddelde klas-ouderdom val.

Taal

 • Leerders moet sinvol in Afrikaans onderrig kan word.

Leerdertal en fasiliteite

 • Rekening sal gehou moet word met die getal leerders wat die skool kan akkommodeer ten opsigte van fasiliteite en die beskikbaarheid van personeel.

Skriftelike onderneming van ouers dat hulle die volgende aanvaar:

 • Die skool se strewe en beginsels
 • Die akademiese standaarde wat hier gestel word
 • Die gesag en dissipline van die onderwysers
 • Die toelatingsvereistes soos hierin uiteengesit
 • Die verantwoordelikheid vir die betaling van die jaarlikse finansiële verpligtinge soos dit deur die beheerliggaam vasgestel word
 • Die voorsiening van die skool se voorgeskrewe skooldrag aan hulle kinders
 • Die opvoeding van Andrew Rabie se leerders staan streng buite die politieke arena.  Enige rekord van of poging tot politieke aktivisme of georganiseerde wegbly-aksies is ´n grondige rede vir weiering tot die skool se toelating en bywoning
 • Die verantwoordelikheid om hulle kinders na die beste van hulle vermoë te help en te ondersteun om die akademiese en buitemuurse geleenthede wat die skool bied, so goed moontlik te benut
 • Indien die toelatingsvereistes nie gedurende die leerder se skoolloopbaan gehandhaaf word nie, die leerder se voortgesette toelating tot die skool deur die beheerliggaam (by herregistrasie) in heroorweging geneem sal word.