x

Tersiêre Inligting

MINIMUM TOELATINGSVEREISTES tot ´n Hoër Sertifikaat, Diploma of Baccalaureusgraad

Verskillende inrigtings mag verskillende kombinasies van vakke,  asook vlakke behaal in vakke, spesifiseer.  Vir ´n mediese – of ingenieursrigting mag Wiskunde, en nie Wiskundige Geletterdheid nie, ´n vereiste wees.
´n Algemene riglyn:  ´n Rigting wat voorheen Wiskunde HG vereis het,  behoort nou op Wiskunde aan te dring.  As jy in ´n spesifieke rigting belangstel, maak seker dat jy die regte vakkombinasie kies.

Hoër Sertifikaat

´n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS, of NSC in Engels)

Diploma

´n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ´n slaagpersentasie van ten minste 40% in vier van die NSS se 20-krediet vakke.

Die enigste vak by Andrew Rabie wat nie hier kwalifiseer nie, is Lewensoriëntering wat ´n 10-krediet vak is.

Baccalaureusgraad

´n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ´n slaagpersentasie van ten minste 50% in vier van die NSS se gespesifiseerde 20-krediet vakke.

Die vakke by Andrew Rabie wat nie hier kwalifiseer nie, is Toerisme,  Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)  en Lewensoriëntering.